Exorcista o. Jozef Maretta

08.02.2012 20:00

 

Ako dieťa chcel byť smetiarom a jazdiť na najväčšom smetiarskom aute. „Boh naplnil túto moju túžbu. Som smetiar, ktorý sa stretáva s tými najväčšími smeťami a ponúkam ich tam, kde majú byť odhodené.“ Na otázku kde to je, odpovedá: „Do Božieho milosrdenstva.“ Gréckokatolícky kňaz z Prešova PaedDr. ICLic. JOZEF MARETTA (42) pôsobí ako exorcista.

 

V čom spočíva práca exorcistu?

- Pod vplyvom médií to môže vyzerať ako niečo strašidelné, ako nejaké vyháňačstvo. Ja to, naopak, vnímam tak, že exorcista je darca radosti. Ľudia sa na mňa obracajú, keď potrebujú pomoc, majú smútok, ťažkosť, mnohokrát v srdci horkosť. Ponúkam im kristocentrickú terapiu, čo znamená, že nie ja pomáham, ale len sprostredkúvam víťazstvo Ježiša Krista, ktorý priniesol na Zem spásu, radosť a pokoj.

 

V povedomí ľudí je, že exorcizmus je vyháňanie diabla, zla.

- Človek, ktorý ku mne prichádza, je pod vplyvom „niečoho“. Terapia alebo vyháňanie, ak použijem váš výraz, je, že sa vyvyšuje víťaz nad porazeným. Na dreve kríža bolo dokonané víťazstvo Ježiša Krista smrťou a zmŕtvychvstaním. Smrť je mzdou hriechu a hriech, ktorý sprevádza človeka, môže ho ovládnuť alebo až zotročiť. A za hriechom je ten, čo ponúkol Eve ovocie – diabol. Sú osoby, ktoré sa mu otvoria alebo nejakým spôsobom spolupracujú, a tak sa dostanú pod útlak zlého.

 

Čo znamená byť pod útlakom zlého?

- Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie. Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať. Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici. Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina. Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas. Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.

 

Naozaj existuje diabol?

- Buď tomu veríte, alebo nie. Mohli by sme sa spýtať, či existuje zlo.

 

Dávate medzi zlo a diabla znamienko rovnosti?

- Nedávam. Zlo – povedali by sme filozoficky – je negácia dobra, opak dobra, tak ako tma je opakom svetla. Diabol je stvorenie Božie, ktoré odmietlo Boží plán.

 

Stupne, ktoré ste opisovali ako vplyv zlého, môžu sa javiť ako psychiatrická diagnóza.

- Často spolupracujem so psychiatrami, niektorých ľudí odporúčam na liečbu psychiatrom či psychológom. Niektorí psychiatri pošlú po preliečení svojho pacienta ku mne. V katolíckej cirkvi sa priamo odporúča, aby sa k veci vyjadril odborník v danej oblasti medicíny.

 

Aké je vaše pôsobenie?

- Keď ľudia telefonujú, pýtajú sa: „Vy ste ten napomáhač od zlého?“ Vravím im, že nie, lebo to nie je postavené na mne, ja len sprostredkúvam Ježišovu pomoc. Som sprostredkovateľom, ktorého cirkev touto úlohou poverila. V každej diecéze biskup v plnosti kňazstva je zároveň exorcista. Tak ako každý biskup má povinnosť starať sa o chudobných a núdznych a túto svoju povinnosť deleguje na riaditeľa charity, môže delegovať aj boj so zlým na kňaza, ktorý je poverený vykonávať exorcizmus. Mal by to byť kňaz, ktorý je aspoň päť rokov v pastorácii, má skúsenosť, vzdelanie a komunikačné dispozície. Na Slovensku sme dvaja stáli exorcisti, okrem mňa aj rímskokatolícky kňaz otec ThDr. Anton Solčiansky zo Záhorskej Bystrice. Sú aj kňazi poverení službou exorcizmu, ktorých biskup deleguje na jednotlivé prípady. Ja som delegovaný od roku 2004. Mimo služby exorcizmu som cirkevný sudca, cirkevný cenzor a pedagóg. Rád chodievam prednášať do farností či stredoškolských i vysokoškolských internátov.

 

Čo sa vás študenti pýtajú? Či existuje diabol?

- Mnohí o tom nepochybujú. Sú napríklad zvedaví, ako sa dá otvoriť pôsobeniu diabla.

 

Ako odpovedáte na túto otázku?

- Všetci sme slabí a hriešni, ale ak zotrvávam v ťažkom hriechu, som otvorený pôsobeniu diabla. Taktiež cez mágiu, ezoteriku, psychotroniku, falošnú duchovnosť otvoríme svoje vnútro démonickému pôsobeniu.

 

Ako vás ľudia oslovujú, keď za vami prídu?

- Otec Jozef. Ja im hovorím brat a sestra. Veď všetci pokrstení sme Božie deti.

 

Prichádzajú mladší, alebo starší, viac ženy, či muži?

- Nie je to polarizované. Viac žien, ale nie preto, že by žena bola náchylnejšia na zlo, skôr to odzrkadľuje dnešnú situáciu v cirkvi, kde aj v chrámoch býva viac žien.

 

Na to, že ste len dvaja exorcisti, by k vám mali chodiť davy.

- Zväčša sa ku mne ľudia dostávajú na odporúčanie kňazov zo svojej farnosti, tam je ten prvý filter, je to podobné, ako keď idete k špecialistovi na odporúčanie obvodného lekára.

 

Ako dlho existuje exorcizmus?

- Od počiatku cirkvi. Len u nás bola od čias socializmu táto služba utlmená.

 

Priblížte nám, ako pracujete.

- Najprv rozhovorom skúmam problematiku, zisťujem, čo človek pociťuje, prežíva, prípadne aké lieky užíva, či už bol liečený. Na základe rozlíšenia zažíva jedinec buď modlitbu príhovoru, buď modlitbu preťatia, alebo ak je to potrebné, modlitbu exorcizmu, ktorá má kánonický ráz – pevnú štruktúru modlitby. Pri exorcizme sa vstupuje do dialógu s diablom v autorite víťaza a dáva sa pokyn, aby odišla zlá sila. Každý z nás však môže používať „modlitbu exorcizmu“, ktorá je v Otčenáši: „Zbav nás zlého.“

Ako si overíte, že ste naozaj preťali vplyv?

- Poznať to na „ovocí“, vidieť to v prejavoch ľudí, svedčia o tom telefonáty, z ktorých sa dozvedám, že zlé odišlo, odstránil sa útlak, ťažoba, deštruktívne sny, nespavosť a ostatné javy.

Zlá sila poslúchne?

- Lebo vie, že prehrala. Diabol prehral na dreve kríža a do druhého slávneho príchodu Ježiša Krista má moc ubližovať. A keďže kapituloval, tam, kde príde moc víťaza, diabol ustupuje. Rád by som upozornil, že zlá sila poslúchne aj nás. Môžeme povedať „Pán Boh pomáhaj“, ale tiež „Bodaj ťa“, po východniarsky „By ce poraželo“. Má to naozaj reálny vplyv. Keď niečo povieme, tak voláme určitú silu, Božiu, či odporcu Boha.

Zlá sila sa vám nevzpiera?

- Niekedy pociťujem zvieranie, vyčerpanie, únavu. Dostal som aj facku, opľuli ma, zažívam útoky na svoju hriešnosť, nedokonalosť, pokus vtiahnuť ma do neistoty, depresie... Cez ľudí, ktorým slúžim exorcizmom, pôsobí diabol a oni môžu chcieť ublížiť exorcistovi.

 

Čo by ste urobili, keby za vami prišiel satanista?

- Mal som viaceré prípady. Napríklad jeden prišiel na žiadosť mamky. Prišiel sa mi vysmievať. Začal takto: „Farár, ty urobíš tri dobré skutky cez deň?“ Hovorím mu: „Bohužiaľ, nie vždy.“ „No vidíš, a ja za deň vždy spravím tri zlé skutky,“ odpovedal. Nezažil milosť, aj keď to bola túžba matky. Boh je bohom slobody, nie je násilník, ak sa niekto príde vysmievať, pozrieť sa, ako vyzerá exorcista, nebude nasilu pôsobiť.

 

Pôsobíte výlučne slovom, alebo aj dotykom?

- Pri modlitbe exorcizmu kladiem ruku na dotyčného, dotýkam sa ho krížom. Poznáte to ľudové „Bojí sa ako čert kríža“. Používa sa aj kropenie svätenou vodou. Slávnostný exorcizmus východnej cirkvi trvá asi hodinu.

 

Deje sa v kostole?

- Odporúča sa posvätné miesto – chrám alebo kaplnka, po slávení sv. liturgie v sile eucharistického Krista.

 

Čo hovoríte na rozprávanie o prípadoch vyháňania diabla drastickými spôsobmi?

- Neviem, čo myslíte pod drastickými spôsobmi.

 

V Rumunsku bol nedávno prípad údajného vyháňania diabla mučením, po ktorom zomrela žena.

- Pred službou exorcizmu sa odporúča modlitba a pôst na základe Božieho slova. Pôst sa môže javiť ako obmedzujúci, ale určite nie telesné trýznenie, šikanovanie, bitka. Ide predsa o pomoc.

 

Čítala som o dávnych prípadoch vyháňania diabla bitkou...

- Pri službe exorcizmu som už dostal facku, strkali ma, dievča si chcelo svätenú vodu strhnúť z tváre nechtami a skrvavilo sa, tak som jej musel ruky pridržať. Tieto prejavy môžu byť opisované ako zápas, nie však ubližovanie.

 

Pôsobíte aj v „strašidelných“ domoch?

- Áno, chodievam na pozvanie miestneho kňaza aj na teritóriá, kde je podozrenie na vplyv niečoho hlbšieho. V teritóriu, kde žijeme, sme my sami aj matéria pod vplyvom niekoho a niečoho. Keď sme láskaví a dobrotiví, šírime okolo seba harmóniu, ale hriech, mágia, okultizmus pôsobí aj na teritórium. Konajme v živote pod iniciáciou lásky, tou nič nepokazíme.

 

Prečo ste sa stali kňazom?

- Bolo to pozvanie Boha a ja som chcel odpovedať na jeho volanie. Mamička je dcérou gréckokatolíckeho kňaza a odmalička som chodil na prázdniny na fary. Po chlapčenskom sne stať sa smetiarom som chcel byť lekárom, aby som pomáhal všetkým ľuďom, a, Bohu vďaka, pomáham. Potom som túžil pomáhať zvieratkám a vychodil som strednú veterinárnu školu. Keďže na teológiu ma prijali až na piaty raz, robil som všetko možné, v mäsokombináte, v nemocnici ako inštrumentár, v bare vyhadzovača, veterinárneho technika, až kým sa nenaplnil čas prijatia kňazskej vysviacky.

Ako relaxujete?

Najlepšia relaxácia je v komunikácii so sviatosťami, ktoré prinášajú milosti. Jednou z nich je manželstvo, a tak som dostal do daru manželku Janku. Ako znak lásky nám Boh daroval štyri krásne deti, Máriu, Mikuláša, Ester a Jozefa. Keďže telo je schránkou duchovného, treba sa oň starať, preto rád chodím plávať a s rodinou na prechádzky do prírody. Veľmi rád mám humor, radšej sa budem usmievať, ako byť prísny, prísny som na zlého. Exorcista je predsa darca radosti. Rád veci odľahčujem. Som aj pedagóg, a keď prídem k študentom, tak úsmevne, aby som zlomil napätosť pedagóga, poviem, že prišiel najváženejší pedagóg, a keď sa začudovane pozrú, dodám: „Lebo najviac vážim,“ čo je, bohužiaľ, pravda.

Prináša vám vaša práca uspokojenie?

- Keď mi ľudia volajú, že majú pokoj v srdci, cítim úžasnú radosť, že vidím ovocie svojho úsilia. Bohu vďaka, zažívam ovocie víťazstva Krista cez poverenie, ktoré som dostal od cirkvi.

(prevzaté z https://zivot.lesk.cas.sk/clanok/4169/exorcista.html )