Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca,

arcibiskup lykijskej Myry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba

Ctihodný otec Mikuláš! Pastier a učiteľ všetkých, ktorí k tebe prichádzajú s vierou! Zástanca tých, ktorí sa k tebe utiekajú a vrúcnou modlitbou ťa prosia o ochranu. Ponáhľaj sa a ochráň Kristovo stádo pred vlkmi, ktorí ho trhajú. Svojimi modlitbami našu krajinu i každého človeka v nej ochráň od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a náhlej smrti. Ako si sa zľutoval nad tromi mužmi vo väzení a zachránil si ich od kráľovho hnevu a trestu smrti, tak sa zmiluj aj nad nami, ktorí mysľou, slovom i skutkom prebývame v tme hriechov. Zachráň nás pred Božím hnevom a večným trestom. Nech nám na tvoj príhovor Pán Ježiš Kristus daruje bezhriešny a pokojný život. Nech nie sme odsúdení s tými, čo stoja po Kristovej ľavici, ale dovoľ nám stáť po Božej pravici, aby sme boli uznaní za hodných vojsť do kráľovstva Božej slávy, kde budeme naveky chváliť a zvelebovať Božie meno. Amen.

 

Modlitba k sv. Michalovi

Ó, svätý archanjel Michal, obraz svetla a mocný vojvodca Nebeského Kráľovstva! Ešte predtým, ako príde Posledný Súd Pánov, naprav ma, aby som sa kajal zo všetkých svojich hriechov. Zbav moju dušu od diablovej siete a priveď ju k môjmu Stvoriteľovi, Ktorý sedí na cherubínoch. Neustále sa modli za moju dušu, aby ju Pán poslal po Tvojich príhovoroch na pokojné miesto.      

Ó, mocný vojvodca nebeských síl, ktorý stojíš v mene všetkých pri Tróne nášho Pána Ježiša Krista, mocný zástanca všetkých ľudí, múdry, statočný a neochvejný vojvodca nebeského Kráľa! Zmiluj sa nado mnou, hriešnym, ktorý vyprosuje Tvoju ochranu. Zachráň ma od môjho každého duchovného a telesného nepriateľa. Zmiluj sa nado mnou v čase mojej smrti, zachráň ma od diabolského trýznenia a sprav ma hodným bez potupy stáť pred naším Stvoriteľom v hodine Jeho Strašného a Spravodlivého Súdu.

Ó, svätý, veľký archanjel Michal! Nezabúdaj na mňa, hriešneho, modliaceho sa k Tebe za Tvoju pomoc a ochranu teraz aj v budúcom čase, ale sprav ma hodným, aby som tam spolu s Tebou velebil Otca i Syna i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

Modlitba optinských starcov


„Daj mi Pane s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento nasledujúci deň prinesie. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto dňa ma naprávaj a poučuj vo všetkých veciach.

Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, Ty ma nauč prijať ich spokojne a s pevným presvedčením, že všetko spĺňa Tvoju svätú vôľu.

Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od Teba.

Nauč ma úctivo a rozumne nažívať voči každému členovi mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie a zármutok.

Udeľ mi Pane, silu prekonať námahy dňa znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen.“

 

 

 

 

 

 

Modlitba k blaženému biskupovi-mučeníkovi Teodorovi Romžovi

 

Blažený hieromučeník Teodor. Stojím tu na zemi a modlím sa k tebe, ktorý už v nebesiach pozeráš tvárou tvár svojmu Pánovi, pros za mňa hriešneho, aby mi daroval milosť a svoju lásku. Ty si celý svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si trpel aj zomrel, čím si si zaslúžil večný život. Všetkých nás, celú svoju eparchiu si odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros Pána, aby ma utvrdil v svojej láske a viere v neho, aby mi daroval duševný pokoj, aby som vydržal všetky trápenia a ťažkosti života. Vypros mi u Boha odpustenie mojich hriechov, požehnanie pre môj život,  a pre všetkých ktorý  v tomto  čase k nemu prichádzajú s prosbou. Pomôž mi vyprosiť spravodlivý a čestný život, a po smrti – radosť nebeského kráľovstva, aby som raz spolu s tebou a všetkými svätými chválil a oslavoval Pána. Amen. 

 

 

Modlitba k blaženému biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi

Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať. Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

 

Modlitba k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM

Blažený biskup, mučeník Pavol, ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo. Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 

1. Modlitba k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi

 

Blahoslavený Dominik Metod, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenia, o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

 

 

2. Modlitba k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi

 

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

 

 

 

 

 

Modlitba za rodinu k Klokočovskej Bohorodičke

 

Presvätá Bohorodička, ty si pred stáročiami uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni na slzy rodičov a počuj plač detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečí zničenia rodinného života a ďaleko od nich zažeň nepriateľa každej lásky a pokoja. Uchráň naše rodiny pred rozpadom a prihováraj sa za tých, čo sú v zovretí duchovnej smrti, ktorá začína sebectvom a hriechom. Ty si naša matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi, a rozličným spôsobom ohrozujú šťastný život rodín i budúcnosť ľudstva. Prosíme ťa úprimne, ako matku, ktorá miluje svoje deti. Nedovoľ, aby ten, ktorému si ty pošliapala hlavu svojou vernosťou Bohu a čistotou srdca, šliapal po dôstojnosti rodiny, v ktorej vernosť manželov a čistota ich lásky je základom radosti a šťastia ich spoločného života. Zažeň od nás navždy myšlienky a spôsoby, ktoré nie sú v zhode s Božím zákonom ani naším svedomím a ohrozujú životy nenarodených, rovnako ako životy a pokoj mladých i starých. My všetci ti zasväcujeme naše rodiny a navždy chceme ostať tvojimi deťmi, ktoré sa nepustia tvojej pomocnej ruky, ani príkladu tvojho čistého, pokorného a Bohu oddaného života. Vypros pevnosť ruky a potrebnú silu všetkým rodičom, aby slovom i príkladom podržali svoje padajúce deti – nech nezahynú v úskaliach, ktoré im okolnosti života vložia do cesty. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie vlastnej rodiny. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.