Otváranie prázdnin - farský deň

 

Fotogaléria

Požehnanie áut a bicyklov

 

 

FOTOGALÉRIA

 

IKONA 1150. VÝROČIA PRÍCHODU

SV. CYRILA A METODA

 

 Kópia nástennej ikony,ktorá sa nachádza  v pravoslávnom chráme sv. slovanských Sedmopočetníkov v Sukove.

 

 

 

V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie od veľkej historickej udalosti pre nás Slovanov – príchodu svätých bratov Cyrila a Metoda z Carihradu na Veľkú Moravu.

Ako prejav veľkej vďačnosti bola pri príležitosti tohto jubilea s Božou pomocou zhotovená kópia nástennej ikony, ktorá zobrazuje túto udalosť a nachádza sa v pravoslávnom chráme sv. slovanských Sedmopočetníkov v Sukove.

Autorom nástennej ikony je pravoslávny kňaz prot. Mgr. Miroslav Pirchala. Autor nám zároveň aj ponúka opis zmyslu spomínanej ikony.

Pravlasť Slovanov podľa prepodobného Nestora Letopisca sa nachádzala v srdci Európy pod Karpatským oblúkom pozdĺž Dunaja, odkiaľ sa slovanské kmene rozišli na všetky svetové strany. Práve tu do srdca Slovanov, Veľkej Moravy a Panónie, prichádza v roku 863 byzantská misia so svätým poslaním, aby sa ďalej šírila k ostatným slovanským národom. Podľa slov sv. Jána Šanghajského a San Franciského, tu sv. Cyril a Metod prišli práve v tej dobe, kedy už niektoré národy začali odpadávať od správne slávenej viery. Takto mali slovanské národy doplniť ich ubúdajúci počet. Cisár Konštantín Veľký zasvätil mesto Carihrad Matke Božej. Svätí bratia Cyril a Metod priniesli úctu k Nej z Carihradu na Veľkú Moravu. Hlavný katedrálny chrám zasvätili Presvätej Bohorodičke, v ktorom bol neskôr sv. Metod pochovaný. Na ikone je preto na najvyššom mieste zobrazený Pokrov Presvätej Bohorodičky, pretože pod Jej ochranou bola aj celá misia svätých bratov. Pod ikonou Pokrova sa nachádza trojvršie – Matra, Tatra, Fatra s byzantským dvojramenným krížom, ktorý pretrval do dnešných čias ako symbol slovenskej štátnosti. V strede ikony je pod trojvrším zobrazený chrám symbolizujúci samostatnosť moravsko-panónskej Cirkvi. Zatvorená brána pod ním poukazuje na zakryté oči Slovanov pred náboženským a svetským poznaním v čase do príchodu sv. bratov na Veľkú Moravu. Na pozadí ikony je symbolicky zobrazený geografický priestor slovanských krajín, kde pôsobila a dodnes pretrváva misijná činnosť sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov. Sú tu historické miesta, ktorých sa táto misia dotýkala: Čechy, Morava, Panónia, Blatnohrad, Slovensko, Podkarpatská Rus, Macedónsko, Bulharsko, Srbsko a z východnej strany krajiny historickej Kyjevskej Rusi. Medzi nich patria aj duchovné centrá mukačevský a krásnobrodský monastier. Na pravej strane ikony je byzantská misia na čele so sv. Cyrilom a Metodom. V pozadí, napravo je zobrazený Carihrad s chrámom Hagia Sofia (Božej Múdrosti), z ktorého s požehnaním carihradského patriarchu sv. Fotia, boli poslaní do našich krajov učitelia. Byzantská vlajka s dvojhlavou orlicou je symbolom symfónie svetskej a cirkevnej moci. Na čele misie kráčajú sv. Cyril a Metod, zobrazení ako biskupi. O ich biskupstve svedčia okrem iného aj starobylé ikony, zachované na Balkáne. Patriarcha sv. Fótios píše v sprievodnom liste sv. Rastislavovi, že poslaná misia mu prináša dar väčší a úctyhodnejší než všetko zlato, striebro, drahé kamene i pominuteľné bohatstvo. Tieto neoceniteľné dary, nesú vo svojich rukách sv. Cyril a Metod. Svätý Metod drží Sväté Písmo, otvorenú knihu Evanjelia od sv. Jána s paschálnym cirkevnoslovanským textom „V načáli bí slovo,“ lebo práve v paschalnom období podľa tradície tu svätí bratia dorazili. Svätý Cyril drží v pravej ruke svätoandrejský kríž, ktorý je znakom pravej viery a poznania Boha. V ľavej ruke prináša slovanské cyrilské písmena, ktoré mu Boh zjavil pre jazyk Slovanov. V ľavom náručí drží tiež mošči (ostatky) sv. Klimenta Rímskeho, a tým nás učí k úcte k svätým. Príchod sv. Cyrila a Metoda znamenal pre Slovanov náboženský a kultúrny rozvoj. V misijnej výprave z Carihradu, ktorá bola na úrovni cisárskej delegácie, okrem učiteľov a kňazov prišli aj odborníci v staviteľstve, ikonografii, cirkevnom speve, školstve, zákonodarstve... Medzi členmi misie už boli aj žiaci, podchytení z južných Slovanov, sv. Kliment, sv. Naum a iní duchovní, mnísi, učitelia. Pôsobili v liturgickej a pedagogickej oblasti aby podporili začiatok činnosti samostatnej moravskej Cirkvi. Z tohto dôvodu je v sprievode zobrazené duchovenstvo: diakon, kňaz s otvoreným Služebníkom, v ktorom sú napísané počiatočné slová Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Svätí Cyril a Metod nám priniesli východný bohoslužobný obrad. Ďalej je tu ikonopisec s maliarskym náčiním, staviteľ s plánom veľkomoravského chrámu, skoropisci, učitelia, kantori (cirkevní speváci), mnísi so zvitkami a knihami.  Na ľavej strane sv. misiu s veľkými poctami a radosťou víta na kniežacom sídle sv. Rastislav so svojim moravským ľudom. Dodnes sa zachovala povesť, ako sv. Rastislav veľkolepo privítal bratov zo Solúna vo svojom sídle na Devíne, čo stvárňuje zobrazený nad kniežacím palácom pri sútoku Dunaja a Moravy, hrad Devín. Na uvítanie vzácnych hostí prišli zástupcovia všetkých vrstiev ľudu. Prvý starejšina víta misiu staroslovanským zvykom chlebom a soľou, ďalej sú to veľmoži, vladykovia, vojaci, muži i ženy s deťmi.  V ľavom a pravom hornom rohu sú ikony dvoch učeníkov sv. Cyrila a Metoda, sv. Sáva a Angelára.  Nech Pán Boh dá, aby táto ikona modlitbami Presvätej Bohorodičky a sv. slovanských Sedmopočetníkov poslúžila na poznanie našej slávnej histórie a priviedla náš národ k poznaniu pravdy a lásky, ktorá nás privedie do Kráľovstva nebeského.

                                                             Prevzaté z, upravenéj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151044931546907&set=a.325807186906.153807.294574626906&type=3&theater

IKONA 1150. VÝROČIA PRÍCHODU

SV. CYRILA A METODA

 

 Kópia nástennej ikony,ktorá sa nachádza  v pravoslávnom chráme sv. slovanských Sedmopočetníkov v Sukove.

 

 

 

V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie od veľkej historickej udalosti pre nás Slovanov – príchodu svätých bratov Cyrila a Metoda z Carihradu na Veľkú Moravu.

Ako prejav veľkej vďačnosti bola pri príležitosti tohto jubilea s Božou pomocou zhotovená kópia nástennej ikony, ktorá zobrazuje túto udalosť a nachádza sa v pravoslávnom chráme sv. slovanských Sedmopočetníkov v Sukove.

Autorom nástennej ikony je pravoslávny kňaz prot. Mgr. Miroslav Pirchala. Autor nám zároveň aj ponúka opis zmyslu spomínanej ikony.

Pravlasť Slovanov podľa prepodobného Nestora Letopisca sa nachádzala v srdci Európy pod Karpatským oblúkom pozdĺž Dunaja, odkiaľ sa slovanské kmene rozišli na všetky svetové strany. Práve tu do srdca Slovanov, Veľkej Moravy a Panónie, prichádza v roku 863 byzantská misia so svätým poslaním, aby sa ďalej šírila k ostatným slovanským národom. Podľa slov sv. Jána Šanghajského a San Franciského, tu sv. Cyril a Metod prišli práve v tej dobe, kedy už niektoré národy začali odpadávať od správne slávenej viery. Takto mali slovanské národy doplniť ich ubúdajúci počet. Cisár Konštantín Veľký zasvätil mesto Carihrad Matke Božej. Svätí bratia Cyril a Metod priniesli úctu k Nej z Carihradu na Veľkú Moravu. Hlavný katedrálny chrám zasvätili Presvätej Bohorodičke, v ktorom bol neskôr sv. Metod pochovaný. Na ikone je preto na najvyššom mieste zobrazený Pokrov Presvätej Bohorodičky, pretože pod Jej ochranou bola aj celá misia svätých bratov. Pod ikonou Pokrova sa nachádza trojvršie – Matra, Tatra, Fatra s byzantským dvojramenným krížom, ktorý pretrval do dnešných čias ako symbol slovenskej štátnosti. V strede ikony je pod trojvrším zobrazený chrám symbolizujúci samostatnosť moravsko-panónskej Cirkvi. Zatvorená brána pod ním poukazuje na zakryté oči Slovanov pred náboženským a svetským poznaním v čase do príchodu sv. bratov na Veľkú Moravu. Na pozadí ikony je symbolicky zobrazený geografický priestor slovanských krajín, kde pôsobila a dodnes pretrváva misijná činnosť sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov. Sú tu historické miesta, ktorých sa táto misia dotýkala: Čechy, Morava, Panónia, Blatnohrad, Slovensko, Podkarpatská Rus, Macedónsko, Bulharsko, Srbsko a z východnej strany krajiny historickej Kyjevskej Rusi. Medzi nich patria aj duchovné centrá mukačevský a krásnobrodský monastier. Na pravej strane ikony je byzantská misia na čele so sv. Cyrilom a Metodom. V pozadí, napravo je zobrazený Carihrad s chrámom Hagia Sofia (Božej Múdrosti), z ktorého s požehnaním carihradského patriarchu sv. Fotia, boli poslaní do našich krajov učitelia. Byzantská vlajka s dvojhlavou orlicou je symbolom symfónie svetskej a cirkevnej moci. Na čele misie kráčajú sv. Cyril a Metod, zobrazení ako biskupi. O ich biskupstve svedčia okrem iného aj starobylé ikony, zachované na Balkáne. Patriarcha sv. Fótios píše v sprievodnom liste sv. Rastislavovi, že poslaná misia mu prináša dar väčší a úctyhodnejší než všetko zlato, striebro, drahé kamene i pominuteľné bohatstvo. Tieto neoceniteľné dary, nesú vo svojich rukách sv. Cyril a Metod. Svätý Metod drží Sväté Písmo, otvorenú knihu Evanjelia od sv. Jána s paschálnym cirkevnoslovanským textom „V načáli bí slovo,“ lebo práve v paschalnom období podľa tradície tu svätí bratia dorazili. Svätý Cyril drží v pravej ruke svätoandrejský kríž, ktorý je znakom pravej viery a poznania Boha. V ľavej ruke prináša slovanské cyrilské písmena, ktoré mu Boh zjavil pre jazyk Slovanov. V ľavom náručí drží tiež mošči (ostatky) sv. Klimenta Rímskeho, a tým nás učí k úcte k svätým. Príchod sv. Cyrila a Metoda znamenal pre Slovanov náboženský a kultúrny rozvoj. V misijnej výprave z Carihradu, ktorá bola na úrovni cisárskej delegácie, okrem učiteľov a kňazov prišli aj odborníci v staviteľstve, ikonografii, cirkevnom speve, školstve, zákonodarstve... Medzi členmi misie už boli aj žiaci, podchytení z južných Slovanov, sv. Kliment, sv. Naum a iní duchovní, mnísi, učitelia. Pôsobili v liturgickej a pedagogickej oblasti aby podporili začiatok činnosti samostatnej moravskej Cirkvi. Z tohto dôvodu je v sprievode zobrazené duchovenstvo: diakon, kňaz s otvoreným Služebníkom, v ktorom sú napísané počiatočné slová Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Svätí Cyril a Metod nám priniesli východný bohoslužobný obrad. Ďalej je tu ikonopisec s maliarskym náčiním, staviteľ s plánom veľkomoravského chrámu, skoropisci, učitelia, kantori (cirkevní speváci), mnísi so zvitkami a knihami.  Na ľavej strane sv. misiu s veľkými poctami a radosťou víta na kniežacom sídle sv. Rastislav so svojim moravským ľudom. Dodnes sa zachovala povesť, ako sv. Rastislav veľkolepo privítal bratov zo Solúna vo svojom sídle na Devíne, čo stvárňuje zobrazený nad kniežacím palácom pri sútoku Dunaja a Moravy, hrad Devín. Na uvítanie vzácnych hostí prišli zástupcovia všetkých vrstiev ľudu. Prvý starejšina víta misiu staroslovanským zvykom chlebom a soľou, ďalej sú to veľmoži, vladykovia, vojaci, muži i ženy s deťmi.  V ľavom a pravom hornom rohu sú ikony dvoch učeníkov sv. Cyrila a Metoda, sv. Sáva a Angelára.  Nech Pán Boh dá, aby táto ikona modlitbami Presvätej Bohorodičky a sv. slovanských Sedmopočetníkov poslúžila na poznanie našej slávnej histórie a priviedla náš národ k poznaniu pravdy a lásky, ktorá nás privedie do Kráľovstva nebeského.

                                                             Prevzaté z, upravenéj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151044931546907&set=a.325807186906.153807.294574626906&type=3&theater

 

 L i t u r g i c k ý      p r o g r a m

02.07. – 22.07.2018

 

Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať

o. Gálik zo Zemplínskej Širokej.

t.č. 0904 738 326

 

Deň

Pamiatka

Úmysel

  Čas

Poznámky

 

Štvrtok

05.07.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.

 

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

 

+

Mária

Ján

 Ján

 

 

09:00

 

 

 

 

Nedeľa

08.07.

 

NEDEĽA 7.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

Za veriacich farnosti

 

 

 

09:00

 

 

Nedeľa

15.07.

 

NEDEĽA 8.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

 

08:00

 

 

Piatok

20.07.

 

Svätý a slávny prorok Eliáš.

 

 

18:00

 

Voľnica

 

Nedeľa

22.07.

 

NEDEĽA 9.

TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

 

Za veriacich farnosti

 

 

09:00

 

Zbierka Lux, Lumen

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

ŽIJEME  BICYKLOM 

 

VIAC FOTO